Modulvogntog Bergene Holm 001.jpg
Foto: Bergene Holm AS

Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. I 2014 ble modulvogntog tillatt i Norge, men effekten uteblir fordi veistrekninger fra industrien og ut til hovedveinettet ikke er åpnet.

Da modulvogntog ble tillatt i 2014 investerte norske produsenter i bilparken i tro på snarlig effekt. I stedet ventet en lang og byråkratisk prosess som ikke har gitt resultater for industrien. Tre år etter et ordningen ble innført er ikke tilførselsveiene fra norsk treindustri hvor varene produseres og ut til hovedveinettet åpnet. Hver enkelt vegstrekning må vurderes før det kan tillates å kjøre modulvogntog. Flere hovedvegstrekninger er åpnet, men ingen hele strekninger fra industri og ut til kunde. Dermed er det i praksis umulig for norske produsenter å ta i bruk modulvogntog.

Konkurranseulempe for norsk industri

På samme tid er det åpnet for at utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på 12 grenseoverganger. Dette gir mulighet for direkte leveranser fra utenlandske leverandører til flere store kunder i viktige byer som Oslo, Trondheim og Tromsø med modulvogntog. For Treindustrien er dette en stor konkurranseulempe, da våre viktigste konkurrenter har vesentlig lavere transportkostnader, opp mot hele 43 %. Det importeres i dag byggevarer for hele 32 milliarder NOK. Mulighetene for økt verdiskaping innenfor skog, treforedlingsindustri og byggenæringen i Norge har aldri vært større. Det må bygges mer, grønnere, og langt mer effektivt. Norske næringsliv er klare for jobben, men det fordrer rammebetingelser på linje med våre konkurrenter. For Treindustrien er det dermed vesentlig å gjøre noe med konkurranseulemper slik som transportkostnader.

Dette jobber vi for:

Treindustrien har spilt inn ti prioriterte strekninger til Statens Vegvesen som vi mener bør kunne åpnes raskt:

  • Dette er korte strekninger som i dag allerede er åpnet for 24 meter / 60 tonn tømmervogntog.
  • Det vil gi effektiv transport av store volumer som skal transporteres langt.
  • Mottakende industri / kunder er allerede rigget for denne type vogntog.
  • Det kan iverksettes raskt fra det finens modulvogntog som kan settes inn i trafikk på disse strekningene.
  • Redusert antall vogntog på veien vil gi positiv miljøeffekt og reduserte transportkostnader for bedriftene
  • De ti strekningene er tilsammen på kun 35 kilometer.

Til tross for positive signaler ble ikke noen av de ti prioriterte strekningene åpnet ved verken ved den ekstraordinære oppdateringene av veglistene 1. februar 2017 eller ved den ordinære oppdateringen av veglistene 1. april 2017. Statens Vegvesen begrunner sine avslag med eksempelvis rundkjøringer og kryssløsninger som ikke er tilpasset denne typen kjøretøyer.

Treindustrien mener det haster med å få en oversikt over behov for utbedringer og standardheving for de ulike strekningene, slik at norske industribedrifter kan konkurrere på samme vilkår som våre utenlandske konkurrenter. Treindustrien har i innspill til Nasjonal Transportplan bedt om at det reserveres midler slik at modulvogntogordningen kan tas i bruk og gi positiv effekt for norsk næringsliv. Dette mener vi må prioriteres tidlig i planperioden, og allerede i 2018, for å redusere den uheldige konkurransevridningen som har oppstått for norske bedrifter.