Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å gjenvinne og gjenbruke slik at at færrest mulig ressurser går tapt. Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

 

Et mål med overgang til en sirkulær økonomi er økt bruk av fornybare ressurser. Dette forutsetter at norske fornybare ressurser som skog må være en del av løsningen. I dag avvirkes i underkant av 40 % av tilveksten av skog i Norge. Økt bruk av skogsråstoff som fornybar ressurs og erstatning av fossile kilder har avgjørende betydning for å redusere klimautslipp. Alt som kan lages av olje kan i prinsippet også lages av skog.

Bedre råstoffutnyttelse gjennom en sirkulær økonomi vil øke verdiskapingen i Norge, og ikke minst fremme miljøriktige og bærekraftige løsninger. Både i prosessindustrien, innenfor transportsektoren og i byggenæringen vil skogbasert råstoff være nødvendig for å nå klima- og miljømål som settes for 2050. Som eksempel kan nevnes at i dag kommer mesteparten av karbonholdige innsatsfaktorer i prosessindustrien fra fossile kilder som petrolkoks og kull. Karbon fra fornybare kilder som trekull og treflis kan erstatte fossilt kull.

Tre i bygg og sirkulære kvaliteter

Økt bruk av tre i bygg vil bidra til store utslippsreduksjoner som følge av substitusjonseffekt som gir reduksjoner av CO²-utslipp. I tillegg lagres det ca. 0,8 tonn CO² pr. kubikkmeter tre. Trevirke er i tillegg et fornybart materiale som gir fleksibilitet. Egenskapene tre har som byggemateriale gjør at bygningene kan tilpasses i takt med stadige endringer i brukerbehov. Dette gjør trebaserte produkter til en naturlige del av en sirkulær økonomi.

Det grønne skiftet gir store markedsmu­ligheter for byggenæringen og for samfunnet som nyter godt av næringens leveranser og tjenester. Men det skjer ikke av seg selv:

  • Det er nødvendig at offentlige bestillere går foran og stiller miljøkrav ved anskaffelser. Det bør også legges inn innovasjonsinsentiver knyttet til innkjøp.
  • Myndighetene har innflytelse gjennom endring av lover, regler og insentiver. Teknisk forskrift kan sette krav til livsløpsvurderinger, økt bruk av fornybare materialer og gjenvinning. Materialer og løsninger med minst mulig klimagassutslipp og negative miljøkonsekvenser i et livsløpsperspektiv må velges i bygg- og anleggsprosjekter.

EUs handlingsplan for Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen i EU. EUs handlingsplan for Sirkulær økonomi ble lagt fram 2. desember 2015 og omfatter hele verdikjeden fra utvinning av råmaterialer, produksjon, forbruk til gjenvinning. Bygg- og riveavfall står for en stor del av Europas avfall og byggsektoren er et prioritert område i EUs handlingsplan. Det går både på å sikre gjenvinning av sårbare ressurser gjennom god avfallshåndtering og å etablere system for å vurdere miljø- og klimeeffekten av bygg i et livsløpsperspektiv. Gjennom EØS-avtalen får Norge de samme forpliktelsene som EU.

Viktige prosesser som pågår i Norge

  • Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sirkulærøkonomi. Her kan du lese Treindustriens innspill til denne.
  • Arbeidet med NHP4 (Nasjonal handlingsplan for avfall) er i gang. Treindustrien deltar i arbeidet med denne.
  • Gjennom Byggenæringens klima- og miljøpolitikk har Byggenæringens Landsforening satt som mål å bidra til mer bærekraftig bruk av ressurser og være en pådriver for overgangen til sirkulær økonomi. Treindustrien deltar i BNLs miljøforum som jobber med å realisere målene næringen har satt seg.