Samferdsel

Treindustrien er transportintensiv og frakter store volum. Råvarer skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter/flis skal til annen industri og ferdigvarer ut i markedet. Derfor jobber vi for effektive og bærekraftige transportløsninger.

Modulvogntog

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. 

Jernbane

Treindustrien mener det må tilrettelegges for overføring av gods fra vei til bane. Det må settes av nok midler til oppfølging av de tiltak som ligger inne i Jernbaneverkets godsstrategi og vedtatte Nasjonal transportplan 2018-2029.

Flyer tømmertransport.JPG

Tømmervogntog

Tømmervogntog gir effektiv og mer miljøvennlig transport. Fordi tømmervogntog kan ta med seg mer last enn vanlige vogntog kan antallet transporter reduseres med 25 prosent.