Moelven Limtre produksjon.JPG

Bransjeprogram for kompetanse i treindustrien på plass

Digitalisering og automatisering gir nye kompetansebehov. I norsk treindustri er det fokus på livslang læring. Nå er nytt bransjeprogram for videreutdanning av fagarbeidere på plass.

Sammen med myndighetene satser BNL og Fellesforbundet på å løfte frem kompetanse i næringen gjennom bransjeprogram for etter- og videreutdanning for fagarbeidere. I første omgang er det fokus på områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset bedriftene.

Bransjeprogrammet (pilot 2020) er et offentlig finansiert tilbud om kortere etterutdanninger for fagarbeidere. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. I treindustrien gir digitalisering og automatisering av produksjonen nye kompetansebehov, og derfor er vår næring utpekt som pilotprosjekt. Fagskolen Innlandet og Fagskolen Sørlandet har jobbet tett sammen med industrien for å utvikle tilbudet slik at det passer godt med bedriftenes og de ansattes behov for kompetansepåfyll. 

Bransjeprogrammet hviler på noen sentrale prinsipper:

  • Fagarbeidere skal få etterutdanning for å kunne stå i jobben gjennom omstilling
  • Utviklingen skjer sammen med partene på byggenæringens premisser
  • Gjennomføringen er tilpasset bedriftenes situasjon
  • Fagskolene er sikret finansiering

Bransjeprogrammet er bygget opp av moduler som hver for seg gir studiepoeng. 

Tilbudet på Fagskolen Innlandet er nå på plass. Tilbudet er uten kursavgift. Les mer og søk her. Søknadsfrist er 20. februar..

For Fagskolen Sørlandet jobbes det fortsatt med å ferdigstille tilbudet, og det er ventet at det snart vil være på plass også her.

Treindustrien anbefaler medlemsbedriftene å benytte seg av tilbudet.