Heidi Finstad.jpg

Bygg landet når det trengs som mest

Kommuner kan hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, samtidig som man løser oppgaver som trengs for samfunnet. Offentlig innkjøpsmakt er viktig for å holde hjulene i gang.

Innlegg av Heidi Finstad, Adm. dir. i Treindustrien.

Innlegget er også publisert på bygg.no og på dagbladet.no

Det står på lista til de fleste kommuner: Skoler som skal bygges, kommunale boliger, nye institusjoner og bygg som er modne for påbygg, idrettsanlegget som lenge har vært satt på vent og veier som må vedlikeholdes. Kommuner rundt om i landet kan hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, samtidig som man løser oppgaver som trengs for samfunnet.

Kommunene er både planmyndighet, offentlig bestiller og eiendomsbesitter. Kommunene kan i kraft av sine mange roller og betydning bygge landet når det trengs som mest. Kommunene må sørge for effektiv behandling av byggesaker, reguleringsplaner og medvirke til igangsettingstillatelser. Offentlig innkjøpsmakt er viktig for å holde hjulene i gang. Planer og investeringer må gjennomføres. Kommunen har en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel hvor tidshorisonten er 12 år. Planer, planlagte prosjekter og tiltak som ligger inne i kommuneplaner bør fremskyndes. Kommunenes vedlikeholdsplaner må brukes offensivt. Stengte skoler og redusert møteaktivitet gjør mange lokaler mer tilgjengelige for oppgradering og oppussing. Å styrke vedlikehold både av offentlige og private bygg er også et riktig grep i retning av en sirkulær økonomi hvor levetiden på bygg må forlenges.

Bygg-, anlegg- og eiendomssektoren er Norges største fastlandsnæring i antall sysselsatte. Byggenæringen er både i by og land, også som landets største distriktsnæring. BAE-sektoren er sammensatt av komplekse verdikjeder med arkitekter, rådgivende ingeniører, produsenter, treindustri, håndverkere, entreprenører og handel for å nevne noen kategorier næringsvirksomhet. Treindustriens bedrifter produserer ulike bygningsmaterialer til byggenæringen, flis og bark til energiformål (eksempelvis fjernvarme). Bedriftene er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalmiljø og har en nøkkelrolle i flere verdikjeder: byggenæringen, skognæringen, energisektoren og transportsektoren.

Nærmere 60 prosent av sysselsettingen i BAE- sektoren er knyttet til offentlig finansierte prosjekter. Byggenæringen er et kraftfullt virkemiddel for hjelpe norsk økonomi i krisen. Regjeringen deler ut krisepakker i en fart man aldri har sett maken til. Statens må bevilge ekstraordinære midler til kommunene for å berge arbeidsplasser, for å ruste opp landet, og for å skape varige verdier i samfunnet som kommer fellesskapet til gode.