Trelast 3
Foto: Treindustrien

Forslag til ny byggevareforordning lagt fram

EU kommisjonen har lagt fram forslag til ny byggevareforordning. Treindustrien er fornøyd med økt fokus på klima, miljø og sirkulær økonomi. I tillegg skal arbeidet med standarder og digitalisering forbedres. Ny forordning gir muligheter, men det er behov for klargjøringer og tett oppfølging. 

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til ny byggevareforordning. Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon og omsetning av byggevarer og skal sikre fri flyt av byggevarer i EU. Også Norge er bundet av forordningen som del av EØS-avtalen og den er tatt inn i norsk regelverk i Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Det er pekt på en rekke utfordringer med dagens forordning. Dette gjelder blant annet utfordringer knyttet til standardisering med et stort etterslep i publisering av harmoniserte standarder i EUs Official Journal. Dagens byggevareforordning leverer heller ikke på viktige samfunnsmål som klima, miljø og sirkulærøkonomi, og er ikke godt nok tilpasset digitalisering og digital produktinformasjon. Formålet med det nye forslaget til forordning er å få et velfungerende fritt marked for byggevarer, og at regelverket leverer på samfunnsmålene som en del av EUs grønne giv.

Treindustrien er overordnet positiv til målene med ny forordning og støtter økt fokus på klima, miljø og optimalisert ressursbruk. Treindustrien mener den nye forordningen må være foreståelig og brukervennlig, og mener forordningen må klargjøres og konkretiseres utover det som nå foreligger i utkastet. 

Treindustrien oppfordrer alle produsenter til å sette seg inn i forslaget til nytt regelverk, da dette vil være svært viktige rammebetingelser for byggevareprodusenter framover. Forslaget til ny forordning er nå på høring i EU og det vil komme endringer i utkastet før forordningen vedtas. Det er imidlertid å forvente at det vil komme flere forpliktelser for produsentene enn det dagens forordning pålegger. Det går blant annet på krav om å deklarere klimagassutslipp, nye krav til sirkulær design, levere informasjon om hvordan produkter skal brukes og repareres, ombruk og materialgjenvinning. Det er dermed viktig at byggevareprodusenter utvikler kompetanse, dokumentasjon, produkter og løsninger for å utløse nye markedsmuligheter.

Treindustrien følger opp arbeidet med ny byggevareforordningen sammen med våre medlemsbedrifter i aktuelle forum og utvalg, og gir innspill både til EU og norske myndigheter. Vi samarbeider også i BNL-fellesskapet og gjennom våre internasjonale organisasjoner for en best mulig oppfølging. DiBK har god dialog med byggenæringen i prosessen. 

Les Treindustriens innlegg om ny byggevareforordning på bygg.no 

Her er Treindustriens innspill til DiBK om saken.

Les mer på sidene til EU-kommisjonen

Les mer hos DiBK