Pixabay power-lines-g0d67b3b38_1920.jpg

Fastprisavtaler og grep for å hjelpe bedriftene i strømsituasjonen

Bedrifter i Treindustrien opplever sterk økning i strømkostnadene. Det haster å få på plass ordninger som treffer, gir forutsigbarhet og priser som er til å leve med for næringslivet.

Regjeringen har pekt på et nytt regime for fastprisavtaler som selve hovedgrepet for å hjelpe næringslivet i strømsituasjonen. Ved å innføre et kontraktsunntak for grunnrenteskatt, der kraftleverandørene skatter av den faktiske avtaleprisen og ikke spotpris, er målet at kraftleverandørene vil tilby rimeligere fastprisavtaler til bedriftene fra nyttår.

For Treindustrien handler saken om flere forhold:

1. Treindustriens bedrifter må omfattes av ordningen. 

Det er foreslått en avgrensning mot næringskoder som er dekket av industrikraftregimet, slik som produsenter av trelast. Det vil slå urimelig ut da industrikraftavtaler ikke benyttes i vår bransje. Dette på grunn av innretningen som krever et svært høyt kraftforbruk på minst 150 GWh og minst 7 års bindingstid. Bedrifter i treindustrien vil dermed falle mellom to stoler.  Det er derfor positivt at Regjeringen i fremleggelse av saken i skatteproposisjonen legger opp til å justere avgrensningen noe gjennom forskriften, slik at bedrifter som ikke har kraftkjøpsavtaler likevel kan omfattes av det nye unntaket. Treindustrien forutsetter at det gjennomføres i tråd med intensjonen slik at også bedrifter i vår bransje får tilgang til fastprisavtaler dekket av den nye ordningen. 

2. Fastprisavtalene må ha god innretning og være brukervennlige

Det er foreslått at den nye ordningen avgrenses til avtaler med faste volum over en gitt tidsperiode på 3, 5 eller 7 år. Treindustrien mener også avtaler med fast pris, men variable volum burde vært omfattet. Krav om faste volum flytter risiko over på kjøper, blant annet ved avregning av over- og underforbruk som prises til spot. Avgrensningen til faste volum skyldes at dette vil gjøre rapportering enklere slik at ordningen kan komme raskere på plass. Det skal utarbeides standardiserte fastprisavtaler i regi av markedet, og det er nødvendig at disse er tilpasset ulike brukerbehov og uttaksprofiler fordi bedrifter har svært varierende strømprofil. Det er blant annet ulike muligheter til å ta produksjon opp og ned, variasjon i energibruk gjennom døgnet og sesongvariasjoner. 

3. Det må tilbys avtaler med priser som er til å leve med for bedriftene

Det er ikke gitt at endringene i grunnrenteskatten gir avtaler med priser som er til å leve med for bedriftene. Fastprisavtalene vil utarbeides med utgangspunkt i markedet og prognoser framover. Dagens svært høye markedspriser på strøm og den store usikkerheten som følge av krig og det generelle makroøkonomiske bildet gjør trolig at fastprisavtalene som tilbys i markedet vil ha et høyt kostnadsnivå. Treindustrien ser det som bekymringsfullt at Energi Norge som representerer kraftselskapene i et oppslag på NRK uttaler at den nye fastprisordningen ikke vil møte næringslivets behov. Regjeringen har ambisjon om at fastprisavtalene basert på det nye skatteunntaket kommer ut i markedet fra nyttår. Med de sterke signalene som har kommet om at avtalene ikke vil møte næringslivets behov, mener Treindustrien det nå må jobbes politisk for å sikre ordninger som treffer bedriftene. Vi kan ikke vente å se.