Kristin Skogen Lund
Foto: NHO

Fjern konkurranseulempene for norsk næringsliv

NHO og Treindustrien har gått sammen om et innlegg for å få effekt av modulvogntogordningen for norsk industri. Innlegget er publisert av en rekke medier. Her kan du lese det i sin helhet.

Av:

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Heidi E. Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Norge har mange naturgitte fortrinn, høy kompetanse, tilgang på teknologi og en effektiv fastlandsindustri i hele landet. Leverandørindustrien er etablert i tilknytning til de store industrilokomotivene over hele Norge. Norsk topografi gjør transport og samferdselsinfrastruktur til en vesentlig utfordring for norsk næringsliv. Norge har som mål å redusere klimagassutslippene, bl.a. fra transportsektoren. Et virkemiddel for å få til dette er å tillate bruk av modulvogntog. Disse benyttes til transport av ferdigvarer, og øker lastekapasiteten med inntil 50% og reduserer transportkostnadene med inntil 30%. Bruk av modulvogntog reduserer også CO2-utslippene vesentlig.

Det ble åpnet for bruk av modulvogntog i Norge i 2014, men effekten for norsk næringsliv har dessverre uteblitt. Utfordringen er at norske bedrifter i dag ikke får tillatelse til å kjøre med modulvogntog fra produksjonssted og inn til riksvegnettet og derfra til kunder. Norske myndigheter har kun gitt tillatelse til en type modulvogntog som er mest egnet for vegnettet på kontinentet. Disse har tillatelse til å kjøre over grensen og inn i Norge på riksveinettet, og direkte til markedet og kundene i Norge.

Problemet er at norsk næringsliv stort sett har investert i en annen type vogntog, tilpasset norske forhold. Disse norske vogntogene har fortsatt ikke tillatelse til å kjøre på fylkesveinettet, noe som er helt nødvendig. En av årsakene til den manglende tillatelsen er dimensjoneringen av fylkesveiene.

Men konsekvensen er at vi taper i konkurransen mot utenlandske aktører som kan kjøre fra produksjonssteder i Sverige og resten av Europa og direkte til kunden i Norge. Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.

Samferdselsministeren deltok 13. juni på en testkjøring sammen med næringslivet hvor man testet ut ulike typer vogntog. Etter denne testkjøringen er det åpenbart for næringslivet at det finnes en rekke løsninger som ikke krever store investeringer eller langdryge byråkratiske prosesser. Det er fullt mulig å gjøre enkle grep fra politisk hold som løser opp i den alvorlige konkurransevridningen som nå svekker norske produsenter. Det haster å få løst opp i dette, og vi har tiltro til at Samferdselsministeren vil lytte til næringen og raskt finne løsninger. Næringslivet har ikke tid til å vente på nye utredinger når det så åpenbart kan løses med enkle grep.

Her er innlegget i Dagbladet

Her er innlegget i Teknisk Ukeblad

Her er innlegget i Nationen