Ombruk av byggematerialer
Foto: Treteknisk

Frokostmøte: Barrierer og muligheter for ombruk

Frokostmøte 2. november med presentasjon av rapporten "Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg".

Det er nettverket for Nasjonal Handlingsplan for Bygg- og anleggsavfall "NHP-nettverket" som har bestilt rapporten. Den er utarbeidet av Asplan Viak. Rapporten blir presentert 2. november på Næringslivets hus på Majorstuen.

Rapporten presenteres av PhD Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak. Det blir påfølgende korte, forberedte kommentarer til rapporten fra ulike deler av næringen og myndighetene.

Frokostmøtet finner sted i Næringslivets Hus på Majorstua kl 08:00 til 10:00 og er gratis. Møtestart 08:15.

Meld deg på frokostmøtet her.

Arrangør er NHP-nettverket i samarbeid med BNL og Asplan Viak.

Ombruk av byggevarer

NHP-nettverkets mål er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. Det har vært jobbet lenge og godt med gjenvinning av avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, men i liten grad med ombruk av byggematerialer. Ombruk har i dag et svært lite omfang.

NHP-nettverket ønsket å få utredet hvilke tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter som finnes for å omsette og ombruke byggevarer og tekniske installasjoner i bygg. Materialene og installasjonene kan skrive seg fra bygg som rives eller rehabiliteres/renoveres. Det presiseres at det dreier seg om omsetning og anvendelse av slike produkter i stor skala, dvs i liten grad gjelder dette ombruk gjort av enkeltforbrukere som for egen risiko anvender ombrukte produkter i egne boliger eller lignende. Det oppstår i dag rundt 1,8 mill tonn avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, med rundt en tredjedel fra hver av disse aktivitetene. Utredningen gjelder ikke produkter som ikke har kommet til anvendelse i et prosjekt (feilleveranser etc).

NHP-nettverket ønsket forslag til hvordan man kan få til ombruk i stor skala på en lovlig og sikker måte. Også et eventuelt ombruks påvirkning på klimagassutslippene fra byggsektoren var ønsket beskrevet i rapporten.

Les rapporten her.