Heidi Finstad.jpg

Hold hjulene i gang

Det gjøres en kjempeinnsats for å holde hjulene i gang i industri og byggenæring innenfor rammene helsemyndighetene har satt. Behandling av reguleringsplaner i kommunene må fortsette for å sikre aktivitet.

Innlegg av Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Innlegget er publisert i en rekke aviser

Ikke avlys kommunemøtene – næringslivet trenger beslutninger for å holde hjulene i gang!

Fra hjemmekontoret kan man lett få inntrykk av at nesten all aktivitet i samfunnet er nede. Det er ikke tilfelle. Innenfor rammene helsemyndighetene har gitt, jobbes det på spreng med å holde hjulene i gang i byggenæringen, i industrien og resten av næringslivet. Det er innført hygienetiltak, omfattende smitteverntiltak og tilpasninger fordi ansatte er hjemme med barn eller i karantene. Men det produseres.

Nå er vi avhengig av at kommunene også fortsetter å produsere reguleringsplaner som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Å sørge for aktivitet innenfor det som er mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen hvis kommunene ikke har fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker. Kommunene jobber nå selvsagt først og fremst med å ivareta liv og helse og følge opp undervisningstilbudet og beredskap, og næringslivet gjør hva man kan for å støtte opp om denne innsatsen. Det er imidlertid viktig at andre fagområder kan fortsette å gjøre jobben sin og at politiske møter og planarbeid i kommunene følges opp, for eksempel via digitale plattformer.

Myndighetene har lagt sterke og nødvendige begrensinger på samfunnet. Dette reduserer og endrer møtevirksomhet, og det påvirker demokratiet, politisk aktivitet og møter. Mange kommuner avlyser eller utsetter møter i formannskap, kommunestyrer eller i andre komiteer og utvalg. Næringslivet gjør hva man kan for å unngå smittespredning og samtidig holde folk i arbeid. Bedriftene er avhengig av godt samspill med det offentlige, også kommunene som premissleverandør. Når politiske møter utsettes får dette konsekvenser for tredjepart og det påvirker også forutsetningene for markedsaktivitet i byggenæringen og dermed for sysselsettingen. 

Næringslivet har over natten gått over til digitale møter og praktiserer hjemmekontor for å bidra til å holde hjulene i gang. Det er svært viktig at kommunene gjør det samme for funksjoner hvor dette lar seg gjøre. Fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker er en viktig premiss for aktivitet i byggenæringen. Forsinkelser nå medfører konsekvenser i lang tid, også etter at pandemien er over. For å berge arbeidsplasser er det svært viktig at planmyndigheten gjør det som er mulig for å opprettholde aktivitet. Både for å bidra til aktivitet nå, men ikke minst berede markedet når krisen er over.

Kommunene har en viktig og avgjørende rolle for å holde hjulene i gang – også overfor næringslivet.

Les også om saken på bygg.no