LI1C9665.jpg

Modulvogntog på tømmerveinettet – et tiltak i tråd med Klimakur

Treindustrien er positiv til åpning for modulvogntog på tømmervegnettet. Modulvogntog kan ta mer last og det betyr færre vogntog på veiene. Mer effektiv transport er også at av tiltakene i Klimakur 2030.

Treindustrien har i en årrekke jobbet for å kunne ta i bruk modulvogntog som kan ta mer last og dermed gir færre vogntog på veiene. Høringsrunden om å tillate modulvogntog og 24-meters vogntog på tømmervegnettet er i nå i ferd med å avsluttes.

– Vi håper nå det går mot flere åpne vegstrekninger for modulvogntog i Norge, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Store volumer byggevarer fraktes hver dag ut fra norske produsenter til markedet. Effektiv transport er pekt ut som et av tiltakene i Klimakur 2030 for at Norge skal klare å oppfylle sine klimaforpliktelser. Muligheten til å laste mer på hvert vogntog gir færre vogntog på veiene og reduserer utslippene. I sin høringsuttalelse til Vegdirektoratet er Treindustrien svært positiv til at tømmervegnettet åpnes for modulvogntog type 1 og 2, samt 24-meters vogntog. Det er en forutsetning at vilkårene for tømmerbilene opprettholdes.

Innføring av tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn har redusert antall transporter og utslipp ved frakt av tømmer og bedret kostnadseffektiviteten. Når det gjelder modulvogntog til frakt av ferdigvarer ut i markedet har det derimot tatt tid å få effekt av modulvognordningen som ble innført i 2014. Mens 55 000 km vei er åpnet for tømmervogntog er det kun drøyt 5 000 km som er åpnet for modulvogntog.

- Utvikling og investering krever konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser. Transportkostnader utgjør en betydelig del av totale utgifter for bedriftene, og derfor er effektive løsninger innen samferdsel helt avgjørende for norsk konkurransekraft i både skog- og trenæringen og byggenæringen, sier Finstad.

Prosessen med å få åpnet helhetlige strekninger er komplisert og involverer flere veieiere, kommuner, fylker, staten og Statens Vegvesen. Dette er svært ressurskrevende å følge opp både for næringslivet og myndigheter.

- Det bør vektlegges løsninger som er minst mulig ressurskrevende å følge opp for både næringsliv og myndigheter. En åpning av tømmervegnettet for modulvogntog og 24-meters vogntog vil kunne gi rask effekt, sier Finstad.