skog2 LULUCF

EU-parliamentet gikk for kompromiss om LULUCF

EU-parliamentet ga støtte til kompromissforslag om hvordan skogen skal tas inn klimaregnskapet. 

 

EUs opprinnelige forslag til metode for klimagassberegninger fra skogsektoren ville slå svært uheldig ut for Norge. EU-parliamentet har nå gitt støtte til et kompromiss-forslag.

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent i 2030. EU-kommisjonens forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene i Paris-avtalen innebærer en forpliktelse om nullutslipp fra skog og arealbruk - LULUCF-sektoren. LULUCF står for Land Use, Land Use Change and Forestry. 

I Norge har vi i flere år hatt lav avvirkning og har nå mye hogstmoden skog. Forslaget til regneregler legger til grunn en historisk referansebane for hvor mye som kan hogges. I det opprinnelige forslaget var perioden 1990 til 2009 lagt til grunn. En slik løsning vil innebære at Norge enten må begrense hogsten, øke sine forpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor eller kjøpe ”skogkreditter” fra andre land. I kompromissforslaget som nå har fått støtte i EU-parliamentet er referanseperioden endret til perioden 2000 - 2012, samt at det skal tas hensyn til lagring av CO2 i treprodukter og bygninger. Det nye forslaget er et skritt i riktig retning for å kunne ta i bruk skogens ressurser -  for å nå klimamål og for verdiskaping.

FNs klimapanel mener det er nødvendig å ta i bruk biomasse for å løse klimautfordringene. Råstoff fra skogen kan erstatte fossil energi og utslippsintensive materialer. Også Regjering og Storting har ved gjentatte anledninger de siste årene lagt vekt på at uttaket og bruken av trevirke bør økes for å kunne nå målene i norsk klimapolitikk. I Norge har vi langt større tilvekst enn hogst. Vi avvirker i dag rundt 12 mill m3 tømmer, dette kan økes til 15 mill m3 i henhold til Skog22.

Saken er ikke endelig avgjort. Den skal nå videre i EU-systemet. EUs miljøministre skal ta stilling til forslaget og det blir videre forhandlinger mellom kommisjonen, EU-parliamentet og ministerrådet.