Høring NTP Stortinget 2.png

NTP: Forutsigbarhet er nøkkel til industriutvikling

Nasjonal Transportplan setter viktige rammebetingelser for norsk treindustri. Vi trenger tiltak for å få gods over på bane, og flaskehalser på veinettet må utbedres for effektiv og mer miljøvennlig transport. Se vårt høringsinnspill her. 

Denne uka deltok Treindustrien på høring i stortinget om Nasjonal Transportplan.Treindustrien har også nylig hatt møte med samferdselminister Knut Arild Hareide og landbruks- og matminister Olaug Bollestad om samme tema, som del av dialogforum for skog- og trenæringen. 

Treindustrien er opptatt av forutsigbare rammebetingelser som grunnlag for industriutvikling. Skog- og trenæringen og byggenæringen er transportintensiv og avhengig av at transporten i alle ledd er effektiv. Det gjelder både tømmertransport inn til industri og videretransport av biprodukter og ferdigvarer. Næringslivet trenger forutsigbarhet. Skal penger brukes på ny industriutvikling må man vite hvilke betingelser man jobber etter.

Se vårt høringsinnspill her.

alt

Gods over på bane

Tiltak som ligger inne i dagens NTP må konkretiseres og videreføres i ny NTP. En hensiktsmessig terminalstruktur  og kapasitet på jernbanenettet må til for effektiv transport. Med nye terminaler på strategisk riktige steder vil både biltransport, kostnader og utslipp fra transportsektoren bli redusert. I gjeldende NTP er Godspakke Innlandet inne og det er investert mye i planleggingsarbeid. I forslaget til ny NTP er ikke tiltakene konkretisert. Vi må få på plass en terminalløsning i Kongsvinger-regionen, Brandval, og vi må få en løsning for ny tømmerterminal på Hauerseter. Tømmerflyten må ses i en sammenheng - da er grunnlaget for investeringer til stede. Treindustrien har også spilt inn utbedring og tiltak på Sørlandsbanen for å støtte opp om industriutvikling i regionen. Dette er et skogrikt område med industriinvesteringer i flere sektorer på gang. Heller ikke her er det konkretisert oppfølging i ny NTP, noe som for konsekvenser for industrisatsingen.

Fjerne flaskehalser på veinettet

Bruprogrammet er viktig for å fjerne flaskehalser på veinettet. I dagens NTP ligger det inne 300 millioner kroner over seks år til dette. Programmet har vært kraftig underfinansiert ved at de årlige bevilgningene over statsbudsjettet ikke har vært i tråd med rammen i NTP. I tillegg har innretningen vært slik at det har vært vanskelig å ta midlene i bruk, blant annet til prosjekter som går over utover ett år. Det er viktig at bruprogrammet følges opp med tilstrekkelig midler og en hensiktsmessig innretning på ordningen. I forslag til ny NTP ligger det inne 19 millioner kroner årlig over 12 år. Treindustrien mener midlene bør tildeles på en måte der man får mest mulig igjen for pengene. Vi foreslår derfor at man konsentrerer midlene over for eksempel en fire-års periode. Noen tiltak vil være vanskelige å få til dersom det kun bevilges små beløp hvert år som fordeles tynt utover fylkene. Ved å konsentrere midlene over en 4-årsperiode hindrer man også at det skapes mye unødig administrasjon.

Samferdsel er grunnlag for utvikling

Både næringslivet og staten har brukt store ressurser på planlegging og oppfølging av dagens NTP. Når det ikke konkretiseres videre i ny NTP gir det usikkerhet. Generelle formuleringer om at man skal satse på tømmertransport uten konkrete forpliktelser gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet. Samferdselssatsing må ses i sammenheng med annen samfunnsutvikling og industriutvikling, slik som å realisere det grønne skiftet ved å ta i bruk bærekraftig norsk skog og bidra til klimavennlige løsninger i byggenæringen.