Vestfold og Telemark politikere.jpg

Grønn verdiskaping på agendaen

Grønn verdiskaping i skog- og trenæringen, industrien og byggenæringen sto på agendaen da stortingskandidater fra Vestfold og Telemark besøkte Bergene Holm i Larvik. 

alt

Administrerende direktør i Bergene Holm AS Erland Løkken (til høyre) tok i mot stortingskandidater fra flere partier til et spennende møte.

NHO Vestfold og Telemark inviterte sammen med Treindustrien og Bergene Holm stortingskandidater fra regionen til et møte med fokus på grønn verdiskaping, utvikling og rammebetingelser for å utløse mulighetene. 

Administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad pekte på behovet for ambisiøse tiltak for å nå målene innen klima, avfallsminimering og materialgjenvinning i byggenæringen og utslippskutt fra transportsektoren

- Norge har store uutnyttede skogressurser som forvaltes bærekraftig. Vi har teknologi, vi har unik kompetanse og vi har økonomi som gir et hjemmemarked som tåler omstilling bedre enn mange andre land. Industri og byggenæringen har en nøkkelrolle for å nå målene. Treindustrien inngår i flere verdikjeder og er derfor en del av løsningen, sa Finstad.

alt

Heidi Finstad i Treindustrien

Hun etterlyste også rammebetingelser for å nå målene:

- Næringslivet er klare, nå trengs det målrettede tiltak i form av rammebetingelser som gir raske resultater. Ressursene må utnyttes bedre, skogen må tas i bruk, markedet må stimuleres for bruk av klimavennlige produkter og løsninger, stat og fylke må sørge for vei og bane som gir klimavennlig transport og som er med på å gi ny industri i Norge. NTP må følges opp forutsigbart.

alt

Erland Løkken, Bergene Holm AS

I et tettpakket program fikk politikerne høre fra flere ledende aktører i Vestfold og Telemark. Administrerende direktør i Bergene Holm AS Erland Løkken ga en innføring i hvordan treindustrien utnytter tømmerstokken optimalt, og hvordan biprodukter og sidestrømmer anvendes i annen industri. Han la vekt på forutsigbar tilgang på råstoff og konkurransedyktige rammebetingelser for transport som en forutsetning for industriutvikling. 

- Vi investerer nå mange hundre millioner kroner. Vi trenger at dere politikere følger opp med infrastruktur som legger til rette for verdiskaping, sa Løkken.

En industrisatsing er Biozin som skal lage avansert bioråolje basert på bærekraftig skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien. Administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin fortalte mer om planene for ny fabrikk, lokalisert ved siden av Bergene Holm sitt sagbruk i Åmli.

Morten Haugerud fra PEFC fortalte tilhørerne om skogsertifsering og at all skog til hogst i Norge er bærekraftsertifisert etter strenge kriterier. 

Fra NBBL kom administrerende direktør Bård Folke Fredriksen som fortalte om prosjektet der Treindustrien og NBBL har sett på mulighetene for påbygg på toppen av borettslagsblokker.

- Dette er et skikkelig kinderegg som både kan gi flere boliger og bidra til å finansiere heis og energioppgradering, sa Fredriksen. Han etterlyste også rammebetingelser for å utløse mulighetene, der blant annet virkemidler i ENOVA må tas i bruk.

alt

Bård Folke Fredriksen, NBBL

Lars Hjertås, distriktsleder for Veidekke Bygg Vestfold og Telemark oppfordret myndighetene til å stille krav til byggenæringen for å nå bærekraftsmål. Han viste blant annet til seriøsitetsbestemmelsene og etterlyste også krav om klimagassregnskap for bygg. 

- Myndighetene bør sette kravene, og overlate til byggenæringen å finne de beste løsningene, sa Hjertås.

alt

Lars Hjertås, Veidekk Bygg Vestfold og Telemark

Fra Aven Holmestrand stilte daglig leder Svein Olav Munthe. Bedriften produserer treemballasje og har tatt i bruk robotteknologi i produksjonen. Han fortalte om innovasjonsarbeid for mer sirkulære løsninger og returordninger for emballasje, utløst av nye krav fra myndigheter og markedet.

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark fortalte om industriutvikling i prosessindustrien. Han var tydelig på energibehovet framover, og etterlyste større grad av prioritering fra politikerne om hvordan vi skal produsere nok energi og hvordan den skal benyttes.