2020_10_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

STATSBUDSJETTET: Utilstrekkelige samferdselstiltak for industrien

Regjeringen forslår å bevilge kun 20 millioner kroner til Bruprogrammet i 2021. Dermed øker finansieringsetterslepet. På jernbane taper godstransport for satsing på persontrafikken. Dette rammer muligheter for næringsutvikling. 

Etterslepet for bruprogrammet fortsetter

Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet er allerede kraftig underfinansiert. At regjeringen foreslår å bevilge kun 20 millioner kroner for neste år er ikke godt nok, mener Treindustrien.

Det var lovet 300 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet, det såkalte bruprogrammet, i perioden 2018 til 2023. Forsterking av bruer og utbedringer er nødvendig for å få effektiv transport i skog- og treindustrien, og tiltaket ligger inne i Nasjonal Transportplan. Til nå er det bare bevilget rundt 50 millioner kroner, og med kun 20 millioner kroner i foreslått bevilgning i Statsbudsjettet for 2021 fortsetter etterslepet. 

- Det gir uforutsigbarhet for industrien når løfter ikke følges opp med finansiering. Effektiv transport er en forutsetning for konkurransekraft og verdiskaping, sier Finstad.

Næringen har i samarbeid med Statens Vegvesen utredet tiltak som kan settes i gang i 2021 innenfor en ramme på 146 millioner kroner.  

- Regjeringen svekker grunnlaget for industriutvikling når det trengs som mest, midt i en krisesituasjon. Det å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsnæringen er et effektivt virkemiddel. Her har man mulighet til å både legge til rette for konkurransekraft i industrien og samtidig få gryteklare anleggsprosjekter i gang, sier Finstad.

Ikke en jernbanesatsing for næringslivet

Gods- og næringstransporten taper for persontrafikk på jernbane. Det rammer industriutvikling og muligheter til å nå klima- og miljømål.

Regjeringen trekker fram jernbane som et satsingsområde i forslaget til statsbudsjett. De fleste tiltakene er rettet mot persontransport, og det ligger ikke inne tiltak og utbedringer industrien har etterspurt. For å kunne flytte store volumer med gods fra vei over på jernbane er det behov for flere krysningsspor, terminalutbygging og elektrifisering.  

- Godstrafikken har blitt salderingspost i budsjettet. Det rammer industri- og næringsutvikling som er avhengig av effektive transportløsninger for å kunne investere, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

Transporten av skog- og treprodukter i Norge utgjorde i 2017 omtrent åtte prosent av utført transportarbeid på veg i tonnkilometer, ifølge Regjeringens strategi for skog og trenæringen.  

- Gevinsten av å flytte mer transport over på jernbane vil være stor både ved å frigjøre kapasitet på vegnettet og i klima- og miljøbesparelser. Mangel på godssatsing undergraver Regjeringens egen strategi om at skog og -trenæringen skal være en driver for grønn omstilling, sier Finstad.