2020_9_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Statsbudsjettet leverer ikke på energi, bolig og grønn industriutvikling

Det er uforståelig at regjeringen ikke gjør noe med oppbremsingen i boligbygging og heller ikke sørger for et løft for energioppgradering av bygg, mener Treindustrien.

- En satsing på energieffektivisering i bygg ville lagt til rette for en dugnad mellom folk og bedrifter for å spare energi. Treindustrien hadde håpet at regjeringen ville komme med et løft for energioppgradering av bygg. Slik ville man spart energi og samtidig tatt vare på arbeidsplasser og kompetanse i byggenæringen i en tid der bedrifter nå nedbemanner på grunn av full stopp i bygging av nye boliger, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Transport er en avgjørende faktor for grønn industriutvikling. Skog- og trenæringen er pekt på som et satsingsområde i Grønt Industriløft. Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på veiene er en viktig forutsetning for effektiv transport og investeringer i næringen. Bruprogrammet videreføres og får 22 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett, det er likevel på et langt lavere nivå enn forutsatt i Nasjonal Transportplan.

- Vi er glade for at Bruprogrammet videreføres, men det er utfordrende at man ikke følger opp med bevilgninger på et nivå som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan. Det skulle bevilges 300 millioner kroner over seks år fra 2018 til 2023, til nå er det bare gitt 70 millioner kroner, sier Finstad.

- Dette støtter ikke opp om det grønne industriløftet regjeringen snakker så mye om. Investeringer i industri krever forutsigbare rammebetingelser, der infrastruktur og effektiv transport er en avgjørende forutsetning. Når bedriftene ikke kan stole på at tiltakene i Nasjonal Transportplan følges opp som lovet gir det stor usikkerhet, sier Finstad.

- Treindustrien har forståelse for at man må være varsomme med offentlige bevilgninger i en tid der den norske økonomien preges av inflasjon.  Det betyr blant annet at de store veiutbyggingene må begrenses. Da er det imidlertid helt nødvendig å utnytte kapasiteten på det veinettet vi har. Dette er også viktig for å nå klimamål, da reduserte transportavstander og mulighet til mer last per transport gir lavere klimagassutslipp. Med 22 millioner kroner som skal fordeles på mange bruer, så sier det seg selv at det ikke monner, sier Finstad.