SirkTRE Grønn plattform foto Erling Føistad NIBIO.jpg
Foto: Erling Fløistad, Nibio

Storsatsing på sirkulær verdikjede for tre

Det er innvilget Grønn Plattform-midler for å utvikle en helsirkulær verdikjede for tre. - Veldig spennende og en stor mulighet for hele trebasert industri.

SirkTRE har fått tildelt Grønn Plattform-finansiering for å utvikle den helsirkulære verdikjeden for tre. Målet er optimal ressursbruk og ombruk av trevirke, der returtre kan benyttes i byggeprosjekter og inngå som råstoff i dagens treindustri.

- Skal vi nå klima og miljømål og bruke ressursene best mulig må vi se helheten. Derfor er det bra at SirkTRE har med seg hele verdikjeden i prosjektene, og at man ser både på forskning og utvikling og på de konkrete løsningene til markedet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

- Med en helsirkulær verdikjede der materialene får lenger levetid og kan brukes om igjen får man klimagevinst og det skapes nye forretningsmuligheter i treindustrien, sier Finstad. 

Det treårige prosjektet har et totalbudsjett på over 180 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner. SirkTRE har oppstart i januar 2022. Det er Norwegian Wood Cluster som er initiativtaker. Prosjektet blir ledet av OMTRE, mens NIBIO leder forskningsdelen circWOOD. En rekke partnere fra både forskningsmiljøer, industri, byggenæringen og avfallsbransjen med flere er med i prosjektene. 

Les mer om SirkTRE på sidene til Nibio.

- Vi vil gratulere initiativtakerne bak SirkTRE, og ser fram til mye godt samarbeid om sirkulære løsninger i trebasert industri i tiden som kommer, sier Finstad.