2020_9_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Tam innsats for energieffektivisering av bygg i forslaget til statsbudsjett

Det er skuffende at innsatsen for energieffektivisering av bygg uteblir, mener Treindustrien. Her kunne man brukt byggenæringens ressurser til et viktig samfunnsløft for å spare energi. 

Treindustrien har lenge vært pådriver for energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse, og hadde store forventninger til den varslede planen for å spare 10 TWh i bygg. 

- Her innfrir ikke Regjeringen. Vi kan ikke se at det er tilstrekkelig med friske penger i statsbudsjettet til stegvis energioppgradering av bygg, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

- Byggenæringen står overfor en oppbremsing i markedet som følge av den alvorlige økonomiske situasjonen. Ledige ressurser i næringen kan brukes til en omfattende energioppgradering av byggene som allerede er bygget. Det vil både bidra til aktivitet og sysselsetting, samtidig som man tetter energitapet i bygg. På den måten frigis energi til andre formål, og er med å bidra til forsyningssikkerhet for strøm, sier Finstad.  

- Treindustrien håper partiene på Stortinget i budsjettforhandlingene vil sørge for at det kommer tiltak og bevilgninger som monner for å fremme energieffektivisering og oppgradering, sier Finstad.  

Bruprogammet 

I et budsjett preget av samferdelskutt, er Treindustrien fornøyd med at Bruprogrammet får midler, selv om bevilgningene burde vært større. For 2023 er det satt av 21 millioner kroner. Treindustrien mener det er en utfordring at det hvert år bevilges små beløp, heller enn at man nå tar et krafttak gjennom en skikkelig bevilgning for å få utbedret de bruene som er planlagt i bruprogrammet.  

- Det er behov for å utbedre bruer for å effektivisere transport av gods og tømmer. Bruprogrammet er et effektivt samferdselstiltak uten nedbygging av nye arealer og som reduserer transportavstander. Oppgradering av bruer gjør det også mulig å ta i bruk kjøretøy med plass til mer varer per transport, som er hensiktsmessig i klimasammenheng, sier Finstad.