tømmerkai.jpg

Tilskudd til tømmerkaier

I statsbudsjett for 2016 er 46 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Dette er en dobling av bevilgningen fra 2015.

Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Frist for å sende prosjektskisser til Landbruksdirektoratet er 10. april.

Lokalisering av kaier er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen.

Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

Viktig for de som vil være med i 2016-vurderingen
De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2016, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen fristen for innsending av prosjektskisser i 2016.

Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje etter drøfting med fylkesmannen. Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.

Frist for innsending av prosjektskisser er 10. april 2016
Skissene gir grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. Landbruksdirektoratet vil gi beskjed om hvilke skisser som i denne omgangen er aktuelle for utarbeiding av detaljert søknad.

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene på Landbruksdirektoratets nettside, se lenke i høyre marg.

Byggeperiode 2016 - 2018
Det er ønskelig med byggestart i løpet av 2016. Dette av hensyn til at prosjektet må være ferdiggodkjent innen november 2018 slik at tilskuddet kan utbetales innen utgangen av 2018.

Mer info finner du her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier