Heidi Finstad.jpg

Treindustrien adresserer kredittrisiko

Treindustrien har i flere mediesaker adressert kredittrisiko og behovet for å regulere kredittider til maks 30 dager, slik en samlet byggenæring har spilt inn til myndighetene.

Les om saken i Nationen, Dagens Næringsliv og på bygg.no

Her er en kortversjon av innlegget fra Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien:

Produsentene kan ikke være bank

Har vi lært av finanskrisen? En ny krise utløst en usynlig fiende gir usikkerhet og risiko, den største etter andre verdenskrig. Finanskrisen viste at man ikke overlater til de enkelte aktører å håndtere finansiering gjennom kun avtalemessige premisser.

I bygg-, anleggs- og eiendomssektoren er verdikjeder gjensidig avhengige. Klapper ett ledd sammen får det store konsekvenser i flere verdikjeder. Treindustriens bedrifter produserer bygningsmaterialer, flis og bark til energiformål (eksempelvis fjernvarme). Bedriftene har en nøkkelrolle i flere verdikjeder: byggenæringen, skognæringen, energisektoren, transportsektor og handelen. Det finansielle systemet og resten av økonomien er tett koblet sammen. Produsenter bærer stor risiko gjennom lange kredittider.

En samlet byggenæring ber nå myndighetene om å regulere kredittider til maks. 30 dager, uten at dette griper inn i allerede inngåtte avtaler mellom aktører. Forutsetningen er å ikke svekke likviditeten i noe ledd i verdikjeder. Bankene har fått strengere krav til likviditet for å redusere risiko. Langt strengere krav til kapital og likviditet, enn risikoen i den enkelte bedrift alene skulle tilsi. Problemer hos en kunde smitter fortere enn coronaviruset over på andre. Leverandørene er utsatt når man ikke får oppgjør før om 3-4 måneder for varer som er solgt nå. Kreditten er høy og skjuler stor finansiell risiko.

Målet etter finanskrisen var å sette økonomien i bedre stand til å takle store forstyrrelser i finanssystemet. Derfor bør tiltak som håndterer finansiell risiko i kriserammede verdikjeder iverksettes nå for å redusere skadevirkninger. Finanskrisen viste at liten oversikt over finansiell risiko gjennom bankenes avtaler og motparter var fatale for økonomien. Bankene hadde ikke engang selv full oversikt. Tidligere finansminister Siv Jensen tok til orde for mekanismer og buffere som gjør at vi tåler overraskelsen når den neste gang kommer, som hun uttrykte det i 2018. Nå er overraskelsen her på ny. Myndighetene har allerede regulert forbrukslån, bankmarkedet og boligmarkedet. Leverandører, industri og handel er svært utsatt: Det er prekært med tiltak også i disse verdikjedene slik at ikke finansiell risiko på ny slår fatalt ut i en allerede kriserammet økonomi.