Heidi Finstad ved Stortinget.jpg

Treindustrien på høring om statsbudsjettet

Mandag 15. oktober og tirsdag 16. oktober deltar Treindustrien på høringer på Stortinget om statsbudsjettet. 

Mandag 15. oktober deltok Treindustrien på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Samferdsel er en helt sentral rammebetingelse for å sikre konkurransekraft for norsk treindustri. Budskapet fra Treindustrien var at Nasjonal Transportplan må følges opp for å styrke industriutviklingen.

Hovedmomenter i Treindustriens innlegg var:

  • Fjerning av flaskehalser på fylkesveinettet viktig for industriutvikling 

  • Økt bruk av modulvogntog vil redusere antall vogntog på veiene 

  • Farten bør opp i arbeidet med å få gods over fra vei til bane 

Norge har en effektiv industristruktur, kompetanse og tilgang på teknologi som gir svært gode muligheter for industriutvikling. Transport er en avgjørende rammebetingelse for norsk konkurransekraft, særlig for industrien og byggenæringen som har bedrifter over hele landet og frakter store volumer. Norsk topografi er utfordrende med tanke på transport og kostnader. Norsk industri ligger ved klynger tilknyttet fylkesveinettet. Fjerning av flaskehalser på fylkesveinettet er en svært viktig rammebetingelse for å utløse muligheter i norsk næringsliv. 

Fjerning av flaskehalser på fylkesveinettet 

I Nasjonal Transportplan ligger det inne 300 millioner kroner fordelt på seks år til et bruprogram for å øke fremkommeligheten for større kjøretøy, spare miljøet og gi store kostnadsbesparelser. Forutsigbarhet er nøkkelen for å utløse investeringer i ny industriutvikling.  For 2018 kom det ingen bevilgning, for 2019 foreslås 25 millioner kroner. Det er positivt at Regjeringen nå går inn for å finansiere bruprogrammet over egen post på samferdselsdepartementets budsjett, og ikke overlate det til stramme rammer i fylkene. Nivået må følges opp i tråd med NTP der det er lagt til grunn 50 millioner kroner årlig i seks år.  

Sammenhengende industristrekninger for modulvogntog 

Økt fremkommelighet på fylkesveinettet er også avgjørende for å få effekt av modulvogntogordningen. Satsing på sammenhengende industristrekninger må prioriteres høyt i handlingsprogrammet for å følge opp NTP. Modulvogntog kan ta med mer last og gir både miljøeffekter og store kostnadsbesparelser. Store deler av riksveinettet og veier inn til Norge fra Sverige er åpnet for modulvogntog. Samtidig gjenstår arbeid med å åpne viktige norske industristrekninger (tilførselsveier/fylkesveier) fra produksjonssted og ut til hovedvei. Dette gjør det umulig for mange norske produsenter å bruke modulvogntog. Det fører til en uheldig konkurransevridning når norsk næringsliv ikke kan ta modulvogntog i bruk, mens svenske konkurrenter kan benytte slike kjøretøy fra produksjonssted og inn til kunder i Norge.  

Få gods over på bane 

Gjennomføringskapasiteten med å få gods over på bane må styrkes. Jernbaneverkets handlingsprogram må følges opp fort. Det er viktig å ha med seg de store miljøeffektene det vil ha ved å tilrettelegge for gods på jernbane. 

Du kan se opptak av Treindustriens innlegg på Stortingets Nett-TV. Treindustriens innlegg starter 42 minutter ut i opptaket.

Tirsdag 16. oktober deltar Treindustrien på høring i Næringskomiteen. Sentrale tema der vil være FoU tilpasset norsk bedriftsstruktur og generelle rammevilkår som legger til rette for utvikling basert på eksisterende industri. Høringen finner sted på Stortinget rom N-303 og Treindustrien har fått taletid cirka klokka 12.30.