2020_1_Heidi Finstad_Foto_Ingar Sørensen.jpg

Treindustrien positiv til forslag fra KMD i royalsaken

På møtet med bransjeaktører denne uka la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram et forslag for å bidra til løsning for bygg under oppføring med royalkledning. Treindustrien er positiv til forslaget.

Treindustrien var sammen med flere berørte bransjeorganisasjoner på møte med statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tirsdag 13. april om bygg under oppføring med royalkledning.

I møtet la KMD fram et forslag som vil hjelpe med å kunne få midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest for bygg under oppføring med royalkledning. Forslaget går ut på å endre den absolutte koblingen mellom DOK-forskriften og Teknisk Forskrift i TEK §3-1. Slik det er nå åpnes det ikke for løsninger dersom produktdokumentasjonen inneholder feil. Den foreslåtte endringen vil åpne for at byggeprosjektene kan følge det ordinære ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, der tiltakshaver og ansvarlig foretak står ansvarlig for å dokumentere at kravet til sikkerhet i TEK er oppfylt. Det åpnes med andre ord for et spor med analyse.  En slik tilnærming kan også legge til rette for tapsbegrensning ved at man kan finne løsninger uten å måtte fjerne royalimpregnert kledning for bygg under oppføring.

Forslaget er et steg på veien til å løse utfordringene med bygg under oppføring, slik at sporet Treindustrien har lagt opp til fra start ved utarbeidelse av verktøyet/hjelpemiddelet fra brannrådgiver Leif Tore Isaksen kan følges videre.

Det understrekes at forslaget ikke endrer på ansvaret som produsentene og distributørene har etter DOK-forskriften, og det endrer heller ikke på rettigheter og plikter som følger av bustadoppføringslova eller private kontrakter. Kommunene kan ved søknad om midlertidig brukstillatelse stille krav om uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerheten.

Forslaget løser ikke alt i en kompleks situasjon, men gir muligheter til å finne løsninger for bygg under oppføring.

Treindustrien er positive til initiativet fra regjeringen, og har spilt inn at det er viktig med god informasjon ut til kommunene så man får en god og enhetlig oppfølging.  Videre har Treindustrien tatt til orde for at det er ønskelig at KMD/DiBK kan bidra til å utarbeide en felles veileder for å gjøre analysearbeidet enklest mulig. Her kan man bygge videre på hjelpemidlene/oppskriftene Treindustrien og Boligprodusentene allerede har utarbeidet. 

Les mer om departementets forslag på bygg.no