Heidi Finstad_7191_lite.jpg

Treindustriens innlegg på GreenBuilt Oslo Innovation Week

Byggenæringen - en driver i det grønne skiftet. Les Treindustriens leder sitt innlegg på konferansen her. 

alt

Ressursknappheten i verden er sterkt økende. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 % av alle ressurser, inkludert materialer og energi. 36 % av klimagassut­slippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. For å nå klima- og miljømål må byggenæringen være en del av løsningen. Etter hvert som energimålene nås må fornybare materialer høyere opp på agendaen for å drive frem miljømål.

Eierne og aktørene i byggsek­toren har et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Byggenæringen er fragmentert, og over 90 % av bedriftene har færre en 10 ansatte. Med en slik næringsstruktur må myndighetene være en pådriver for at sektoren får sin fortjente plass i miljøkonkurransen i samfunnsutviklingen. Offentlige anskaffelser og byggeregelverket er helt sentralt i utviklingen, i en sektor med en omsetning på ca.1000 milliarder og hvor det offentlige utløser nærmere 40 % av omsetningen.

 

Markedsmuligheter

Endringene gir store markedsmu­ligheter for byggenæringen. Norge har naturgitte konkurransefortrinn, en robust byggeskikk, høy kompetanse, teknologi og tilgang på kapital. I sammenhengen med overgangen til en sirkulær økonomi kan Norge skape konkurransefortrinn som bidrar til å løse globale klima- og miljøutfordringer.

Økt satsing på bruk av fornybare ressurser, kompetanse, seriøse bedrifter, industrialisering, standardisering, digitalisering og FoU og innovasjon styrker grunnlaget i byggenæringen som aktør i det grønne skiftet.

For å utløse potensialet må offentlige anskaffelser være en pådriver for innovasjon. I det bildet er utvikling av enhetlig miljødokumentasjon med tilhørende egnede verktøy avgjørende for å kunne etterspørre de riktige løsningene.

 

Synergier mellom sektorer, fornybare ressurser

Norge har store uutnyttede skogressurser.

Trebasert industri er i utgangspunktet en grønn industri hvor hele 97 % av energien i produksjonen er fornybar. Produktene baserer seg i tillegg utelukkende på fornybare ressurser, som i tillegg binder karbon. Raskere endringer i brukerbehov stiller krav til fleksibilitet og til at materialer kostnadseffektivt kan resirkuleres.

Dette gir muligheter, ikke bare for treindustrien, men for hele byggenæringen.

Ved å se synergier mellom ulike industrier og sektorer økes norsk konkurransekraft. Betongindustrien og trebasert industri har som en del av byggenæringen felles utfordringer og muligheter. Treindustrien er inne i en omstillingsfase hvor fokuset på industrialisering og standardisering er førende, og effekten er bedret konkurranseevne.

I Veikart for prosessindustrien foreslås en rekke tiltak for at Norge fortsatt skal være vertsnasjon for industri. Uten disse rammebetingelsene vil det være en reell risiko for karbonlekkasje og dermed økte globale klimagassutslipp. Nullutslipp fra prosessindustrien forutsetter økt bruk av fornybare ressurser og et teknologisk gjennombrudd som forbedrer produksjonsprosesser og energiforbruk vesentlig.

 

Kritiske utfordringer og muligheter

Treindustriens kritiske utfordring er at sidestrømmer og biprodukter ikke har en lønnsom avsetning. Ubearbeidede råvarer som flis eksporteres ut av landet og situasjonen hemmer innovasjonskraften i Treindustrien, som følge av lave marginer.

Samtidig er prosessindustrien avhengig av overgangen fra fossilt til fornybart, og importen av byggevarer til landet med høy ferdigstillelsesgrad eskalerer.

Økt innsats på forskning og utvikling som er sektorovergripende må til for å utnytte overskudd av fornybare råvarer, og for å bidra til optimal anvendelse både i prosessindustrien og i treindustrien.

 

Fremtidens bygg, synergier mellom materialgrupper

Fremtidens bygg krever samspill mellom ulike materialgrupper. Alle materialgrupper har sine fordeler, og disse må utnyttes slik at byggenæringen kan levere de beste byggene. Et godt hjemmemarked gjør at Norge har en plattform for å innta eksportposisjoner. Treindustrien har stort fokus på utvikling av standardiserte og industrialiserte løsninger om dagen, og vil bidra for å utløse muligheter i markedet for byggenæringen.

 

Enhetlig dokumentasjon, verktøy og metoder

Jeg nevnte innledningsvis strukturen i byggenæringen hvor 90 % av bedriftene har under 10 ansatte. Mindre bedrifter og kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse eller administrasjonskapasitet til å følge opp miljøutviklingen.

For at byggenæringen skal lykkes med miljøarbeidet og vinne konkurransen i markedet må kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser settes i stand til å etterspørre de gode løsningene ved offentlige anskaffelser.

Vi må ha verktøy og metoder som sørger for at alle bedrifter i byggenæringen – også de mindre bedriftene – er en del av løsningen. Tilpassede og egnede verktøy mangler.

Dernest må byggeregelverket og planmyndigheten fremme bruk av fornybare ressurser og være en driver for utvikling av konkurransedyktige innovative byggeløsninger. Det må ikke være en motsetning i å bruke regelverket til miljøinnovasjon, og det å jobbe for forenkling og økonomisk effektivitet.

For å følge opp innovasjon stimulert gjennom lovverket og offentlige anskaffelser må enhetlig miljødokumentasjon etterstrebes basert på en LCA-systematikk som allerede finnes og som man er omforent om i byggenæringen. 

BIM er helt sentralt og må kobles med miljødeklarasjoner, og det er essensielt at Norge inntar en ledende posisjon i utviklingen, noe vi også gjør gjennom Standard Norges internasjonale arbeid.

Miljømål utløser miljøkrav, som igjen stiller krav til dokumentasjon. Miljøaspekt er blitt et avgjørende konkurranseelement. Vi må vokte oss vel for ikke å utvikle et sprikende dokumentregime og et byråkrati rundt dette som samlet sett svekker konkurransekraften i næringen. For Treindustrien og Byggevareindustrien er EPD den foretrukne dokumentasjonsformen. Den kan også brukes internasjonalt og styrker dermed den norske konkurransekraften i det grønne skiftet. Norge er et ledende land innen bruk av miljødeklarasjoner og skal også lede arbeidet i ISO med å bygge en bro mellom BIM og EPD.

Digitaliseringsprosessen i byggenæringen blir den rette arenaen å samle alle interesser og aktører om å utvikle norsk konkurransekraft hvor vi sammen skaper fremtidens bygg for å nå miljømål og for å trygge norsk verdiskaping.

 

Av administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.