Treindustriens vurdering av ny kunnskap fra royalprodusenter

Treindustrien vil vurdere den nye kunnskapen som er kommet frem i royalsaken fra Møre Tre, Alvdal Skurlag, Marnar Bruk og Boligprodusentene om at kledningsprodukter ikke holder mål i henhold til regelverket.

For å ta stilling til det som nå hevdes om egenskaper til produkter, er vi avhengige av å vite mer konkrete detaljer i tester som er utført på ulike produkter, og hvilken produktdokumentasjon som ligger til grunn. 

Under alle omstendigheter skal sikkerheten i bygg ivaretas, og gjeldene regelverk skal følges. Eventuelle svakheter i regelverket må avklares nærmere, og om ny kunnskap tilsier det må regelverket utvikles.  

Basert på den kunnskapen vi har pr. nå, så har ikke Treindustrien grunnlag for å konkludere med at behandlet trekledning generelt ikke klarer brannkravene.  

Treindustrien har god dialog med myndighetene, og vi har stor tillit til at situasjonen håndteres på en best mulig måte slik at både byggeiere, kunder og leverandører blir ivaretatt på en trygg og god måte.  

Signalene så langt fra myndighetene er at sikkerhet går først og at likebehandling av ulike interesser ligger til grunn for oppfølging. Denne tilnærmingen er tillitsvekkende.  

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har tatt til orde for at DiBK må vurdere hvordan de kan bruke sin rolle for å redusere samfunnskonsekvensene av saken. Dette er en fornuftig tilnærming som Treindustrien støtter. 

Treindustrien har støttet seg særlig på vurderinger fra brannfaglige miljøer. RIF har uttalt et ønske om at kommunaldepartementet/direktoratet for byggkvalitet gir klare signaler så snart som mulig om veien videre siden problemstillingen berører et stort antall bygninger.  

Nå foreslår Boligprodusentene at regelverket må endres,og vi ser frem til myndighetenes vurdering av de ulike tilnærmingene til løsninger som nå ligger på bordet, slik at de negative samfunnskonsekvensene blir minst mulig.