Heidi og Tina

Veivalg om produktinformasjon

Digitalisering av produktinformasjon gir store muligheter for byggenæringen, men byr også på noen utfordringer og veivalg. Les Treindustriens gjestekommentar på bygg.no

Denne gjestekommentaren fra Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien og Heidi Finstad, Adm.direktør i Treindustrien er også publisert på bygg.no

Veivalg om produktinformasjon - behov for digitale ledere

Norsk byggenæring må bli mer produktiv, kostnadseffektiv og lønnsom. Næringen må bestå av seriøse aktører, bli bedre på miljø og levere på kvalitet. Digitalisering er et verktøy for å nå målene.

Boligprodusentene oppfordrer sine medlemmer til å kreve at produsentene leverer maskinlesbar produktinformasjon innen 2022. Skal digitalisering ha noen hensikt må tiltaket møte markedets behov. Vi trenger krevende bestillere, og det er bra at Boligprodusentene ber sine medlemmer være nettopp det.

Åpne, standardiserte maler for produktegenskaper -PDTer (Product Data Templates) - skal gjøre det mulig med sømløs digital flyt av informasjon om byggevarers egenskaper. Det er startet et arbeid med å utvikle datamaler i en standardiseringskomite i Standard Norge SN/K374. Arbeidet bygger videre på de ca. 250 produktdatamalene BNL kjøpte fra CoBuilder. Treindustrien deltar aktivt i arbeidet og PDT for konstruksjonstrevirke var blant de første som ble gjennomgått og verifisert. Før jul skal vi ha verifisert også de ti resterende produktdatamalene for trebaserte produkter. I første omgang skal de tekniske egenskapene som finnes i de harmoniserte produktstandardene på plass – en slags første versjon av PDTene.  Treindustrien er sammen med flere aktører i SN/K374, også i gang med å se på hvordan miljøegenskaper og andre markedsrelevante egenskaper kan inkluderes.

For at arbeidet som nå gjøres skal få verdi er det avgjørende at produktdatamalene vedlikeholdes og tas i bruk.  Arbeidet i komiteen har vært nybrottsarbeid, og mange ildsjeler fra flere bransjer har gjort en stor innsats for å få dette på bena. Nå er det behov for å definere løsninger for videre forvaltning. Foreløpig foregår standardiseringsarbeidet med PDTene i Excel-ark, og det mangler digitale verktøy for både videreutvikling og distribusjon av informasjonen. Det skal lages PDTer basert på 650 ulike harmoniserte produktstandarder. I tillegg kommer en rekke produkter det ikke finnes slike standarder for. Dette gjelder for eksempel for en del tekniske installasjoner.

Malene har behov for kontinuerlig oppdatering i tråd med endrede standarder i CEN/ISO, nye forskriftskrav, nye testmetoder for egenskaper, produktutvikling og markeds- og miljøkrav. Ulike programvareleverandører må tilpasse sine systemer til produktdatamalene. PDT-strukturen må implementeres i produsentenes produktinformasjons-systemer (PIM-løsninger/ERP), i ulike varedatabaser, i BIM-software og andre digitale løsninger på kundesiden. Hvor går grensesnittet mellom standardisering, felles komponenter for byggenæringen og kommersielle aktører? 

For tilsynsmyndighetene som gjennomfører produkttilsyn kan maskinlesbare sett med produktegenskaper gi nye muligheter – gitt systemutvikling.  Informasjon om byggevarenes tekniske egenskaper, som følger bygget i en digital tvilling gjennom livsløpet er viktig for ombruk og gjenbruk av byggevarer. Byggene kan bli materialbanker ved avhending når vi vet hva de inneholder. Her må også eiendomssektoren med. Hva slags informasjon er det behov for i driftsfasen? Hva må være i BIM og hva bør håndteres i andre digitale løsninger?

Informasjonen må ivaretas for hele byggets levetid og for alle aktører. Produsentene investerer stort i å dokumentere produktegenskaper for å møte behov hos kundene. Denne innsatsen må komme hele byggenæringen til nytte; boligprodusenter, entreprenører og ikke minst byggeier. Det må sikres at PDT-arbeidet ikke kun blir en kostnad, men at det faktisk blir et verktøy for effektivitet, lønnsomhet og bærekraft.

Digitalisering av byggenæringen endrer forretningsmodeller og legger til rette for nye verdikjeder. Kundebehovet er styrende. Kundene etterspør nå maskinlesbare produktegenskaper. Strengt tatt kan hver bedrift sammen med kommersielle digitale tjenesteleverandører etablere løsninger og levere dette. Årsaken til at BNL for to år siden kjøpte PDT-maler utarbeidet av CoBuilder var å få et felles rammeverk. Ved å utarbeide åpne, felles, standardiserte PDTer vil informasjonen om produkters egenskaper kunne flyte mellom og forstås likt i alle digitale systemer. Det er klare fordeler med at en egenskap som for eks. U-verdi er definert likt og betyr det samme på tvers av systemer.

Det er imidlertid viktig at arbeidet med det felles rammeverket blir effektivt og håndterbart, ellers kan det bli en brems mer enn en muliggjører. Faren er at det stopper utvikling av mer effektive løsninger i markedet der systemer for maskinlesbare produktegenskaper utvikles i integrasjon mellom enkeltleverandører, kunder og kommersielle digitale tjenesteleverandører.

Produsentene skal serve kundene sine behov. Bransjeforeninger skal ivareta sine “kunder” - medlemmene våre. Vi må jobbe med det som gir en merverdi for bedriftene vi representerer. Vi må være sikre på at den retningen man velger på bransjenivå sikrer konkurransekraft og ikke motvirker alternative, effektive og innovative kommersielle løsninger.

Da kan ikke digitalisering bli konsulentmat. Bedriftslederne må utvikle digital kompetanse for å kunne ta strategiske valg både på bedrifts- og bransjenivå. Derfor er det svært positivt at BNL har tatt initiativ til en toppledergruppe for digitalisering i byggenæringen som har sitt første møte 3. desember. Dette legger godt til rette for gode prosesser, også når arbeidet med maskinlesbar produktinformasjon skal finne sin vei videre.