Innspill til TEK17

Treindustrien har sendt innspill til "Ny byggteknisk forskrift, TEK17"

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet lagt nytt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Treindustrien henviser til anledning til å foreslå endringer eller tillegg som ikke er omfattet av høringsutkastet, og at det ikke legges begrensninger for hvilke tema det kan gis innspill på.

 

Treindustrien – fremtidens industri

Treindustrien organiserer produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Treindustrien er en del av bygge-næringen og er medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL). Både produksjon, og produktene som er bygningsmaterialer, baseres på fornybare ressurser. Energien til produksjon fordeler seg som følger: 72 % bioenergi, 25 % vannkraft og 3 % fossilt brensel.

Treindustriens støtter Regjeringens mål om å legge til rette for et regelverk som er mer oversiktlig og forutsigbart for å bidra til økt produktivitet i byggenæringen. Forslagene til endringer i TEK17 kan bidra til enklere og mindre byråkratiske prosesser for alle aktører som forholder seg til byggteknisk forskrift (TEK17).

Treindustrien er samtidig av den oppfatning at forslagene til endringer i TEK17 er for avgrensende.  

TEK17 vil ikke bidra til å berede grunnen for neste generasjons byggteknisk forskrift, hvor bærekraftig bruk av naturressurser er en forutsetning for det grønne skiftet.

Ved å avgrense revisjonen av TEK 17 til kun å omhandle 2 hovedkategorier knyttet til lemping av krav, språklige og strukturelle forbedringer, er byggregelverket til hinder for miljøinnovasjon.

 

Byggevareforordningen

Med byggevareforordningen ble det innført et nytt grunnleggende krav til byggverk; bærekraftig bruk av naturressurser. Byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på en slik måte at bruken av naturressurser er bærekraftig og særlig sikre:

  1. at byggverk og materialer kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter rivning,
  2. byggverkets bestandighet
  3. bruk av miljøvennlige materialer i byggverk.
  1. At byggverk og materialer kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter rivning
  2. Byggverks bestandighet
  3. Bruk av miljøvennlige materialer i byggverk

I forbindelse med innføring av byggevareforordningen i 2014 kunngjorde DIBK at byggeteknisk forskrift etter hvert skulle revideres for å ta hensyn til dette kravet.

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) følger ikke opp dette hensynet.

 

40 prosentnæringen

Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 % av alle ressurser, herunder materialer og energi. 36 % av klimagassut­slippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. Direkte utslipp fra byggenæringen utgjør en vesentlig del av norske utslipp.

Byggenæringen er fragmentert, hvor hele 90 % av bedriftene har færre enn 10 ansatte.

Myndighetene bør ta en utviklingsledelse og bruke sine ulike roller aktivt for å fremme innovasjon i en vesentlig sektor for Norge, både når det gjelder verdiskaping og klima- og miljøaspekt.

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og består av 15 bransjeorganisasjoner, inkludert Treindustrien.

I BNLs klima- og miljøpolitikk er et av hovedmålene:

Bruk av materialer og løsninger med minst mulig klimagassutslipp og negative miljøkonsekvenser i et livsløpsperspektiv velges i bygg- og anleggsprosjekter.

Regjeringen må gjennom regelverksutforming medvirke til at byggenæringen, gitt dens fragmenterte struktur, settes i stand til å bidra til at Norge skal nå ambisiøse klima- og miljømål.

Byggteknisk regelverk må etter Treindustriens syn bidra til at det utvikles egnede verktøy og standardiserte metoder for å kunne møte samfunnets krav til bærekraftige løsninger, også når det gjelder byggverk. Dette må ikke settes opp mot utvikling av kostnadseffektivitet, forutsigbarhet og innovasjon i byggenæringen. For å lykkes med effektivisering og økt produktivitet er digitalisering av byggenæringen nødvendig. Som et ledd i dette, er det et klart mål å utvikle enhetlig og standardisert dokumentasjon knyttet til økende miljøkrav.

Gitt byggenæringens fragmenterte struktur, er det en stor utfordring for produktivtetsutvikling og innovasjon at fragmenterte initiativ er til hinder for utvikling av helhetlige og forutsigbare løsninger.

Treindustrien mener det er viktig at Regjeringen ser utvikling av lover og regler i sammenheng med overgangen til sirkulær økonomi og bioøkonomi for at Norge skal nå ambisiøse klima- og miljømål.

Klima- og miljødepartementet har bedt om innspill til stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi. Regjeringen har også tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi.

Markedene og teknologi alene vil ikke kunne sørge for det grønne skiftet og overgangen til mer bærekraftig økonomi. Markedene må stimuleres til å etterspørre bærekraftige løsninger basert på fornybare ressurser med lavest mulig klimagassutslipp. Særlig gjelder dette i fragmenterte næringer preget av sterke særinteresser.

Juridiske virkemidler og incentiver må stimulere overgangen til en sirkulær økonomi. Samspill mellom sektorer vil gi norske konkurransefortrinn og sørge for økt bærekraft, og dette må gjenspeiles i politikkutformingen.

 

Konklusjon:

TEK må være en premissleverandør for utvikling av standarder og enkle verktøy slik at alle bedriftene i byggenæringen kan levere bærekraftige bygg for fremtiden.