Uttalelse til forslag til Statsbudsjett 2017

12.10.16

Uttalelse fra Verdikjeden Skog og Tre

 

Regjeringspartiene må ta klimautfordringene på alvor og følge opp sine forpliktelser om å kutte utslippene. Forslaget til Statsbudsjett undergraver Stortingets egne mål på klimaområdet.

Det er potensiale for å øke avvirkningen i norsk skog med 25 %. Flere sektorer i næringslivet har i sine Veikart for grønn konkurransekraft sagt at skogen må tas i bruk for å sikre miljøriktige og bære-kraftige løsninger. Dette gjelder blant annet prosessindustrien, transportsektoren og byggenæringen. Grønn konkurransekraft kommer ikke av seg selv. Det må gis rammebetingelser som øker råstoff-utnyttelsen og styrker verdiskapingen i Norge. 

Uten disse rammebetingelsene vil det være en reell risiko for karbonlekkasje og dermed økte globale klimagassutslipp. Nedleggelser i Norge vil gi økt produksjon i land med svakere klimaregulering. Økt innsats på forskning og utvikling som er sektorovergripende må til.

Verdikjeden Skog og Tre ber Stortinget sørge for et statsbudsjett som realiserer mulighetene gjennom følgende tiltak:

  • Verdikjeden Skog og Tre er fornøyd med at omsetningskravet for biodrivstoff økes til fra 5,5 -7 %, og det er essensielt at veksten kommer ved bruk av avansert biodrivstoff. Slik utnyttes overskudd av biomasse og restråstoff i Norge, uten at dette går ut over matproduksjon. Omsetningskravet utløser investeringer og positive synergier mellom flere sektorer som må spille en rolle for å nå nasjonale klimamålsetninger.
  • Opptrappingsplanen må være et virkemiddel for å nå målene i NTP om innblanding opp mot 1,7 milliarder liter biodrivstoff innen 2030. Regjeringens plan for opptrapping innen 2020 om 8,5 % er utilstrekkelig og viser manglende vilje til å gjennomføre det grønne skiftet.
  • Skogen er en del av løsningen for å nå klima- og miljømål innenfor flere sektorer. For å utvikle de smarte og grønne løsningene må satsing på næringsrettet FoU prioriteres høyere. I Regjeringens forslag svekkes bedriftene som premissleverandører for forskning og innovasjon. Ved å fjerne Treprogrammet undergraves målet om økt bruk av fornybare ressurser basert på skog. Tre-programmet sørger for en nødvendig kobling mellom forskning og næringslivet. Grønn konkurransekraft forutsetter målrettede virkemidler mot områder med utviklingspotensial.
  • En samlet skognæring var i SKOG22 enig om behovet for styrking av Utviklingsfondet for skogbruket. Dette fondet er svært viktig for å få finansiert mindre, næringsrettede FoU-prosjekter som er viktige for det operative skogbruket.
  • For å utnytte vegnettets kapasitet må det bevilges midler for å fjerne flaskehalser på fylkes-vegnettet. Transportkostnader utgjør en vesentlig konkurranseulempe, og for å utløse mulighetene i skogen må infrastrukturen være på plass.

 

Verdikjeden Skog og Tre forventer at det vedtas et statsbudsjett hvor skogens muligheter som beskrevet i SKOG22 og Veikartene for Grønn konkurransekraft utløses. En samlet næring forventer at Skogmeldingen som fremlegges fredag følger opp SKOG22-anbefalingene.