Nøkkeltall

Bedriftene

 • ca 105 medlemsbedrifter
 • 90 % av norsk produksjon
 • Lokalisert nær råvaren

Ansatte

 • Trelastindustrien: 5 000 årsverk
 • Totalt i tremekanisk industri: 12 000 årsverk

Produktene

 • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, precut, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri.
 • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter.
 • Energi (varme)

Varestrøm

Varestrømmen i trelastindustrien er som følger:

Varestrøm
Trelast 51 %   ¾ byggtre - ¼ halvfabrikata
Celluloseflis 26 %   Spesialprodusert for papirproduksjon
Sagflis 14 %   Til plateproduksjon
Tørre biprodukter 4 %   Til annen industri og energi
Tørkesvinn mm. 5 %   

I tillegg kommer 500 000 m3 bark. Barken benyttes til energiproduksjon (80%) og jordforbedring/hage/spesialprodukter (20 %)

Energi til produksjon

 • 72 % bioenergi
 • 25 % vannkraft
 • 3 % fossilt

 


Produksjon i 2019   

 • 2,65 mill. m³ skurlast 
 • 1,32 mill. m³ høvellast
 • 0,41 mill. m³ impregnert 

Eksport i 2019

 • 694 000 m³ trelast (+ 4 % fra 2018), ifølge SSB

De største mottakerlandene er:

 • Sverige (27 % andel) 
 • Danmark (17 %)
 • Belgia (14 %)
 • Tyskland (13 %)
 • Storbritannia (10 %)
 • Nederland (10 %)

Import i 2019

 • 964 000 m³ trelast (+ 4 % fra 2018), ifølge SSB

Importen fra Sverige utgjorde 95 % av totalen. Mer enn halvparten av importen fra Sverige var høvellast og impregnert.