NTP - et verktøy for industriutvikling

Innlegg 16.04.2021 av adm. dir i Treindustrien Heidi Finstad. 

NTP, et verktøy for industriutvikling!

- Forslaget undergraver grønne industriplaner og klimamål.

Den viktigste forutsetningen for industriutvikling er forutsigbarhet, dette ligger til grunn for alle investeringer. I treindustrien er flere store investeringsplaner i ferd med å realiseres, felles for alle investeringer er nødvendigheten av at Stortinget følger opp forventninger og planer. En Nasjonal transportplan (NTP) med bred forankring er avgjørende for industriutvikling og satsing på ny grønn industri i Norge. Forslag til NTP ivaretar ikke behovet for transportløsninger som effektiviserer tømmertransporten, verken på vei eller bane. Godstransport må ikke tape for persontransport!

NTP er et verktøy som må ha til hensikt å være en plan som alle kan forholde seg til, både næringsliv, samfunnsaktører og politikere. Forsøk på å være realistiske i planleggingen må henge sammen med målene man ellers har satt for ny grønn industri i Norge.

Forslaget til NTP er uklart og mangler nødvendig konkretisering knyttet til godssatsing som grunnlag for industriutvikling. Det er omtalt at det skal gjennomføres en rekke mindre investeringsprosjekter med en ramme på 24 mrd. kroner i planperioden, uten konkretisering. Det er investert mye i planlegging av flere jernbaneprosjekter over lang tid. Det er helt uakseptabelt at fellesskapets midler skusles bort i byråkrati uten resultater. Ressurser medgått til planlegging må komme til nytte. Ved å utelate konkret satsing på både strekningskapasitet, tømmerterminaler i Kongsvingerområdet/Brandval og Hauerseter som lå inne i dagens NTP, undergraves investeringsplaner i industrien og ikke minst forutsetninger for å nå klima- og miljømål. Godstiltak på Sørlandsbanen er også utelatt til tross for at det jobbes med konkrete investeringer i ny grønn industri i landsdelen.

Heller ikke på vei støttes nærings- og industriutvikling i Norge. I NTP for inneværende periode var det lagt opp til årlige bevilgninger på 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023 til forsterkning av bruer på fylkesvegnettet, til sammen 300 millioner kroner. Dette er ikke fulgt opp, det har manglet årlige bevilgninger, ordningen har vært lite hensiktsmessig utformet og reformer har preget fremdriften.

I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er den årlige rammen til bruprogrammet redusert til 19 millioner kroner. Beløpet som skal fordeles på 6-9 fylker blir lite, framdriften blir dårlig, og det blir relativt sett mye administrasjon. Treindustrien mener at rammen til bruprogrammet bør økes til 50 millioner kroner per år, slik at bruprogrammet fullføres helst innenfor 4 år. Dette slik at rammebetingelser for transport kan understøtte pågående industriutvikling. Derfor spør Treindustrien stortingsrepresentantene som er på valg i år, hva vil du konkret gjøre for å etterkomme industriens behov for investeringer? Vi ser frem til svar i ord og handling fra de sentrale storingsrepresentantene i Transport- og kommunikasjonskomiteen og i Næringskomiteen. Vi sender utfordringen til blant annet Helge Orten (H), Bård Hoksrud (Frp), Sverre Myrli (Ap), Tor André Johnsen (Frp), Arne Nævra (SV), Geir Pollestad (Sp), Terje Aasland (Ap), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Kårstein Eidem Løvaas (H), og andre som måtte føle seg kallet av industrien og arbeidsplassenes rop om oppmerksomhet når rammene for grønn industriutvikling legges.