Transportplanen må gi nødvendig forutsigbarhet for industriutvikling 

Pressemelding fra Treindustrien 19.03.2021

Å utvikle industri krever fremfor alt forutsigbarhet. I Treindustrien er det en rekke store investeringer på gang i ny grønn industri - både i sør, øst og midt – Norge.  Oppfølging av NTP gjennom årlige bevilgninger er helt avgjørende for å sikre investeringene. 

Samferdselspolitikk er også industri -og næringspolitikk.  Derfor er det helt avgjørende med bred oppslutning på Stortinget når NTP skal vedtas i juni. Her har alle partier et ansvar.  

- Et vedtak av NTP med et knapt flertall på Stortinget vil undergrave industriutvikling, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.  

- Etter valget settes det sammen en ny regjering og et nytt storting. Derfor er det avgjørende at partiene tar ansvar allerede nå for løsninger som står seg uansett hvem som til enhver tid utgjør flertallet. Dette slik at NTP følges opp med årlige bevilgninger. Hvis ikke blir NTP et verktøy for å bremse nærings – og industriutvikling, heller enn et verktøy for grønn vekst ut av pandemien. Det er en utfordring at det ikke er konkretisert tiltak for den siste delen av planperioden i den nye transportplanen, som dermed blir uforpliktende, sier Finstad. 

- Det er bra at vedlikeholdsetterslepet på vei og bane følges opp. Treindustrien hadde imidlertid håpet på en tydeligere industrisatsing på jernbane. Viktige godssatsinger både på Sørlandet og Innlandet mangler konkretisering av tiltak. I tillegg må satsingen på bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet øke. Treindustrien oppfordrer partiene på Stortinget til å konkretisere transportplanen og sørge for at den blir mer forpliktende.