2020_10_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Forslag til Nasjonal Transportplan lagt fram

Ny Nasjonal Transportplan må gi nødvendig forutsigbarhet for industriutvikling, mener Treindustrien. 

Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) fra 2022- 2033 ble lansert av Regjeringen i dag. Det er en omfattende stortingsmelding som Treindustrien nå jobber med å gå gjennom i detalj.

Les NTP her

Våre første inntrykk er at planen ikke bidrar til nødvendig forutsigbarhet for industriutvikling, og at næringstransport taper for satsing på persontransport i perioden. Det er kun konkretisert prosjekter for den første 6-års perioden, og ikke prosjekter for siste halvdel av planperioden. Dette gir manglende grunnlag for industri-investeringer. Planen blir for generell og mangler konkretisering - det skaper uforutsigbarhet.

Innen jernbane er mye av satsingen innrettet mot vedlikehold og utbedringer, som er helt nødvendig. Viktige investeringer for industriutvikling har ikke fått plass, slik som for eksempel opprustning av Sørlandsbanen, og vi savner forpliktelser og konkrete tiltak for satsing for Innlandet.

Bruprogrammet har ligget inne i gjeldende NTP, men er kraftig underfinansiert i forhold til rammen som er satt i gjeldene plan. I planen fram mot 2033 er det lagt inn en årlig sum på 19 millioner kroner. Treindustrien mener dette i realiteten er å ta ned satsingen på å fjerne flaskehalser/utbedre bruer i forhold til dagens NTP.

Det aller viktigste nå er å få på plass en plan med en bred forankring i Stortinget. Dette for å sikre forutsigbar gjennomføring og årlige bevilgninger uavhengig av hvem som til enhver tid sitter med stortingsflertallet. 

Les også vår pressemelding om saken